Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

 1. WZV: Wij zijn Valkenburg gevestigd te Valkenburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73565059.
 2. Deelnemer: de Deelnemer die een Activiteit boekt bij WZV of deelneemt aan een door WZV georganiseerde Activiteit en derhalve een overeenkomst met WZV is aangegaan.
 3. Deelnemer X: de Deelnemer die een activiteit boekt bij WZV met een arrangementssom tot €1.000,00.
 4. Deelnemer Y: de Deelnemer die een activiteit boekt bij WZV met een arrangementssom van €1.000,00 of meer.
 5. Aanbieder: de partij die ter uitvoering van de overeenkomst tussen WZV en de Deelnemer de activiteit (op locatie) faciliteert.
 6. Activiteit: het feest, uitje of evenement dat Aanbieder faciliteert en waaraan Deelnemer deelneemt.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden die WZV aan Deelnemer verstrekt. Dit met inbegrip van eventuele aanvullende overeenkomsten.
 8. Indien één of meerdere bepalingen uit de onderhavige voorwaarden vernietigd worden of nietig zijn, dan doet dat niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen.
 9. WZV wijst door Deelnemer gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
 10. WZV is gerechtigd de inhoud van haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes van WZV zijn gedagtekend en gelden ingaande die dag gedurende veertien dagen, tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Deelnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van aan WZV verstrekte gegevens, waarop WZV haar aanbieding baseert.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, offertes of publicaties binden WZV niet.
 5. Deelnemer dient de informatie uit de offerte vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WZV.

Artikel 3. Kosten

 1. Prijzen en bedragen vermeld in offertes en overeenkomsten en op de website zijn in Euro’s en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
 2. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst de prijzen van externe partijen die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken wijzigen, is WZV gerechtigd om de prijzen tussentijds te wijzigen.
 3. Indien de uitvoering van werkzaamheden buiten de schuld van WZV wordt belemmerd of vertraagd, is WZV gerechtigd de daarmee gepaard gaande kosten bij Deelnemer in rekening te brengen.

Artikel 4. Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat Deelnemer het aanbod van WZV schriftelijk heeft geaccepteerd.
 2. Tot zeven dagen na de totstandkoming van de overeenkomst, is WZV gerechtigd zonder opgave van redenen haar aanbod te herroepen.
 3. WZV is gerechtigd een reservering, aanvraag of boeking zonder opgave van redenen te weigeren.
 4. Reserveringen via de website van WZV zijn slechts aanvragen. Een aanvraag wordt pas definitief als WZV deze bevestigt.
 5. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Deelnemer. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 6. Deelnemer is, behoudens verplichtingen die de wet op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, van alle informatie die haar door WZV ter beschikking is gesteld.
 7. Wanneer bij een Activiteit aanvullende voorwaarden gelden, wordt dit vermeld op de bevestiging van de aanvraag.

Artikel 5. De Activiteit

 1. Deelname aan een door WZV georganiseerde Activiteit geschiedt op eigen risico. Degene die (namens een groep) een Activiteit reserveert, wordt geacht de overige Deelnemers hiervan op de hoogte te brengen.
 2. WZV zal zich inspannen de Activiteit uit te voeren volgens het verstrekte tijdsschema en volgens de overeengekomen planning.
 3. Indien een groep of (een) Deelnemer(s) daarvan later arriveert/arriveren dan het overeengekomen tijdstip voor de start van de Activiteit, wordt de afgesproken eindtijd aangehouden.
 4. Bij overschrijding van de eindtijd is WZV gerechtigd extra kosten in rekening te brengen bij Deelnemer.

Artikel 6. Facturatie en betaling

 1. Indien WZV een reservering c.q. aanvraag bevestigt, stuurt zij Deelnemer gelijktijdig een factuur voor de gehele boeking. De factuur dient uiterlijk zeven dagen voorafgaand aan de Activiteit te zijn voldaan. Bij afhuur van een exclusieve evenementenlocatie dient de factuur uiterlijk veertien dagen voorafgaand aan de Activiteit te zijn voldaan.
 2. WZV kan een aanbetaling op door Deelnemer te betalen bedragen verlangen. Bij boekingen van Deelnemer Y zal WZV bij ondertekening 25% van de arrangementsom bij Deelnemer Y in rekening brengen, welke binnen tien dagen na facturering dient te zijn voldaan.
 3. Eventuele bijkomende kosten worden na afloop van de Activiteit aan Deelnemer gefactureerd.
 4. Deelnemer is niet gerechtigd om de betaling van de facturen van WZV op te schorten of deze te verrekenen uit welke hoofde dan ook.
 5. Alleen betalingen verricht door overmaking op de ten name van WZV gestelde bank- of girorekening, dan wel betaling in contanten of pintransacties, leiden tot kwijting van Deelnemer.
 6. Bij niet-tijdige integrale betaling is WZV gerechtigd de Activiteit te annuleren. Eventuele reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
 7. Blijft betaling binnen de gestelde termijn uit, dan is Deelnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, en is Deelnemer wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 8. Bij niet-tijdige betaling zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke worden berekend volgens de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorend Besluit.

Artikel 7. Annulering of wijziging door WZV

 1. WZV is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in het programma of de Activiteit te annuleren vanwege redenen in de bedrijfsvoering of omwille van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Bij wijziging of annulering zal WZV Deelnemer daarvan direct op de hoogte stellen.
 2. Bij annulering/wijziging zoals beschreven in het eerste lid van dit artikel, is WZV gehouden eventueel reeds betaalde bedragen te restitueren aan Deelnemer. Dit geldt slechts voor zover WZV geen gelijkwaardig programma kan aanbieden aan Deelnemer.
 3. WZV is gerechtigd een Deelnemer uit te sluiten van deelname aan de Activiteit als naar haar oordeel lichamelijke, morele of geestelijke afwijkingen of condities zich zodanig openbaren dat de Activiteit naar haar oordeel bemoeilijkt of belet wordt (of dreigt te worden). Een uitgesloten Deelnemer kan geen aanspraak maken op een alternatief programma en heeft geen recht op restitutie van hetgeen betaald voor de Activiteit.
 4. Hetgeen vermeld in het derde lid van dit artikel geldt eveneens bij wangedrag door Deelnemer.

Artikel 8. Annulering of wijziging door Deelnemer X

 1. Het annuleren van of (een verzoek tot) wijziging van een Activiteit door Deelnemer X dient schriftelijk te geschieden. De datum van ontvangst van dit schriftelijk verzoek heeft te gelden als de annuleringsdatum.
 2. Deelnemer X kan het aantal Deelnemers aan een Activiteit tot acht dagen voorafgaand aan de Activiteit kosteloos verminderen binnen een marge van 20%.
 3. Indien Deelnemer X het aantal Deelnemers aan een Activiteit wenst te vermeerderen, doet zij daartoe een verzoek bij WZV. WZV zal nagaan of de gewenste wijziging mogelijk is en stelt Deelnemer X op de hoogte van haar besluit hieromtrent. WZV kan niet garanderen dat het vermeerderen van het aantal Deelnemers altijd mogelijk is. Bij toegelaten vermeerdering van het aantal Deelnemers wordt de prijs van de Activiteit naar rato verhoogd.
 4. In geval van annulering door Deelnemer X, is zij de volgende kosten verschuldigd aan WZV in de volgende gevallen:
 • Annulering meer dan een maand voorafgaand aan de Activiteit: € 12,50 aan administratiekosten;
 • Annulering één maand tot twee weken voorafgaand aan de Activiteit: 50% van de arrangementsom;
 • Annulering twee weken tot drie dagen voorafgaand aan de Activiteit: 75% van de arrangementsom;
 • Annulering drie dagen of minder voorafgaand aan de Activiteit: 100% van de arrangementssom.

Artikel 9. Annulering of wijziging door Deelnemer Y

 1. Het annuleren van of (een verzoek tot) wijziging van een Activiteit door Deelnemer Y dient schriftelijk te geschieden. De datum van ontvangst van dit schriftelijk verzoek heeft te gelden als de annuleringsdatum.
 2. Deelnemer Y kan het aantal Deelnemers aan een Activiteit tot acht dagen voorafgaand aan de Activiteit kosteloos verminderen binnen een marge van 20%.
 3. In geval van annulering door Deelnemer Y, is zij de volgende kosten verschuldigd aan WZV in de volgende gevallen:
  – Annulering meer dan vier maanden voorafgaand aan de Activiteit: 15% van de arrangementssom;
  – Annulering twee tot vier maanden voorafgaand aan de Activiteit: 35% van de arrangementssom;
  – Annulering twee tot één maand(en) voorafgaand aan de Activiteit: 60% van de arrangementssom;
  – Annulering één maand tot veertien dagen voorafgaand aan de Activiteit: 85% van de arrangementssom;
  – Annulering veertien dagen of minder voorafgaand aan de Activiteit: 100% van de arrangementssom.
 4. De arrangementsom zoals genoemd in het derde lid van dit artikel is steeds gebaseerd op het oorspronkelijk bij offerte/overeenkomst overeengekomen aantal deelnemers.
 5. Indien de Deelnemers niet komen opdagen bij de Activiteit is Deelnemer Y eveneens 100% van de arrangementssom aan WZV verschuldigd.
 6. De bepalingen van dit artikel gelden eveneens indien een Activiteit bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij de bepalingen toepasselijk zijn per geannuleerd onderdeel.
 7. Deelnemer Y is bevoegd de Activiteit eenmaal kosteloos te verplaatsen tot drie maanden voor aanvang van de Activiteit. Mocht vervolgens alsnog annulering van de Activiteit plaatsvinden, dan is Deelnemer Y de volgende kosten verschuldigd aan WZV:
 • Annulering meer dan één maand voorafgaand aan de Activiteit: 75% van de arrangementssom;
 • Annulering één maand tot veertien dagen voorafgaand aan de Activiteit: 85% van de arrangementssom;
 • Annulering veertien dagen of minder voorafgaand aan de Activiteit: 100% van de arrangementssom.

Artikel 10. Schade en aansprakelijkheid

 1. WZV kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
 2. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegerekend;
 3. enige daad of nalatigheid van Deelnemer, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Deelnemer te werk zijn gesteld.
 4. WZV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat WZV is uitgegaan van door Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 5. WZV is niet aansprakelijk voor schade ten gevolgde van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal bij een Activiteit.
 6. WZV is niet aansprakelijk voor schade aan materialen die worden ingezet bij een Activiteit. Indien Deelnemer schade toebrengt aan materialen van Aanbieder, is Deelnemer hiervoor aansprakelijk jegens Aanbieder. De schadeafhandeling dient rechtstreeks tussen Aanbieder en Deelnemer plaats te vinden. WZV vervult hierin geen rol.
 7. Noch WZV zelf, noch hen die daar werkzaam zijn en/of haar hulppersonen zijn jegens Deelnemer aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade.
 8. WZV is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat Deelnemer of door hem ingeschakelde derden niet aan hun verplichtingen hebben voldaan.
 9. Indien WZV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van WZV beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van WZV gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van WZV beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot maximaal dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 10. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Deelnemer uit welke hoofde dan ook jegens WZV vervallen in ieder geval na het verstrijken van zes maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Deelnemer deze rechten en/of bevoegdheden jegens WZV kan aanwenden. 

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

 1. WZV is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
 2. WZV bij het uitvoeren van de overeenkomst dreigt te worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties;
 3. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waaronder de overeenkomst dient te worden uitgevoerd niet voldoe(t)(n) aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
 4. na het sluiten van de overeenkomst WZV ter kennis gekomen omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat Deelnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat Deelnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 5. WZV is bevoegd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, indien Deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en Deelnemer geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling, dan wel indien ingebrekestelling zinloos is.
 6. WZV is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien Deelnemer surseance van betaling verzoekt of deze aan Deelnemer wordt verleend, ingeval Deelnemer failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval Deelnemer niet in staat is aan haar schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van haar bedrijf, onder curatele of anderszins (overheids-)toezicht wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
 7. Indien Deelnemer niet binnen de betalingstermijn betaalt of het verlangde voorschot niet heeft voldaan, is WZV gerechtigd de werkzaamheden voor Deelnemer direct op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat.

Artikel 12. Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van één der partijen heeft WZV het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens Deelnemer voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van WZV wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van WZV, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van WZV.
 3. Als omstandigheden waaronder sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van WZV zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van WZV en/of van Deelnemer of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet Deelnemer in ieder geval haar verplichtingen jegens WZV tot aan dat moment nakomen.

Artikel 13. Reclames

 1. Reclames over door WZV geleverde diensten dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk bij WZV te worden ingediend, bij gebreke waarvan Deelnemer wordt de geleverde diensten te hebben geaccepteerd.
 2. Reclames ter zake van een factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van WZV te zijn gebracht. Na het verstrijken van die termijn, wordt Deelnemer geacht de factuur te hebben aanvaard.

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Bij een geschil over een overeenkomst zullen partijen trachten dit in goed overleg op te lossen.
 3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van vestigingsplaats van WZV.

Laatste wijziging; februari 2019.

Meer informatie ontvangen

Meer informatie ontvangen over dit arrangement en de andere mogelijkheden? Wij sturen graag vrijblijvend meer informatie toe.

LAat ons weten hoe jullie ideale uitje uitziet!

Vul je gegevens in en wij nemen binnen 24 uur contact met je op om het perfecte uitje te regelen!

Je contactgegevens zullen enkel gebruikt worden voor antwoord op dit contactformulier, niet voor reclame.

Bel mij terug

De mogelijkheden persoonlijk doorspreken op een later tijdstip? Wij nemen vrijblijvend contact met je op.